Artykuły

Biżuteria Znaczeń II

Biżuteria Znaczeń

 Labradoryt

labradoryt


więcej »

Biżuteria Znaczeń

Biżuteria Znaczeń

Turkus

turkusy


więcej »

Moc Kamieni

Moc kamieni szlachetnych

kryształy

więcej »

Regulamin

Sklep internetowy działający pod domeną www.filoarte.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez firmę:

Filoarte

Agnieszka Hyla

ul.Śródmieście 7/29

16-300 Augustów

NIP: 846-159-00-44, REGON: 142840684

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez m. st. Warszawę nr 526274

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.filoarte.pl.

2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie (zwaną dalej Kupującym) jest Konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego). Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest właścicielka firmy Filoarte Agnieszka Hyla (zwana dalej Sprzedawcą).

4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane za pośrednictwem Sklepu na stronie www.filoarte.pl w chwili składania zamówienia.

5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT(23%), chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

6. W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sklepu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Składanie zamówień

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

9. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu Kupujący otrzyma e-mail na adres, który został przez niego podany, w celu poinformowania go, że zamówienie dotarło do Sklepu. Jeżeli e-mail nie dotarł do Kupującego po złożeniu zamówienia - zamawiający proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej spam lub stan jej zapełnienia w pozycji odebrane lub kontakt ze Sklepem.

10. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwa poprzez e-mail bądź telefonicznie do czasu dokonania wpłaty.

11.Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep będzie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się w zakładce Panel Klienta . Informacje o realizacji zamówienia można uzyskać także pod numerem telefonu: 663-336-475 oraz pod adresem e-mailowym: kontakt@filoarte.pl.

12. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

  • Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl;

  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego: 10 1140 2017 0000 4902 1243 4363;

  • Płatność przy odbiorze – zapłata przy odbiorze towaru gotówką w siedzibie firmy Filoarte przy ul.Śródmieście 7/29, 16-300 Augustów (w przypadku odbioru osobistego);

  • Płatność za pobraniem.

13. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sklep wysyła dodatkowy e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie zamówienia. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w dodatkowym e-mailu (nie przekraczającym kolejnych 7 dni) zamówienie zostaje anulowane.

Realizacja zamówień

14. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

15. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub gdy zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

16. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie firmy Filoarte przy ul.Śródmieście 7/29 w Augustowie w dniach roboczych w godzinach 10-18 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 663-336-475 bądź e-mailowym pod adresem kontakt@filoarte.pl.

17. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio dwa dni robocze. Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie czternaście dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub złożenia zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.

18. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, Kupujący zostanie o tym zawiadomiony w ciągu maksymalnie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną w przypadku dokonania przedpłaty na konto Sprzedawcy.

19. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT.

20. Opłaty za przesyłkę kształtują się następująco:

  • Zamówienia Pocztą Polską o wartości do 200 PLN - 7 PLN

  • Zamówienia Pocztą Polską o wartości powyżej 200 PLN – gratis

  • Zamówienia Kurierem DHL o wartości do 200 PLN - 25 PLN

  • Zamówienia Kurierem DHL o wartości powyżej 200 PLN - 10 PLN

  • Zamówienia Kurierem DHL o wartości powyżej 500 PLN - gratis

  • Dopłata za pobranie w przypadku zamówienia Kurierem DHL - 5 PLN

21. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się również w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Ewentualne koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia.

22. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca Kupującemu sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

23. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Reklamacje

24. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

25. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie pisemnego oświadczenia Kupującego złożonego listownie na adres siedziby firmy Sprzedawcy przy ul.Śródmieście 7/29, 16-300 Augustów lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@filoarte.pl w dni robocze w godzinach 10-18 lub osobiście w siedzibie firmy Filoarte.

26. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć osobiści bądź wysłać zakupiony towar na adres siedziby firmy Filoarte na własny koszt.

27. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

28. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.

29. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Zwroty

30. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z 31 marca 2000 r.) Kupujący będący konsumentem może zwrócić towar zakupiony w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

31. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

32. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres firmy Sprzedawcy.

33. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe, przekazem pocztowym lub osobiście w siedzibie Sklepu w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego.

34. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Ochrona danych osobowych

35. Administratorem danych osobowych jest właścicielka firmy Filoarte Agnieszka Hyla. Dane Kupującego podawane podczas rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb sklepu internetowego www.filoarte.pl , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833). Dane wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz celów marketingowych sklepu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, oraz prawem żądania usunięcia swoich danych z bazy sklepu. Po otrzymaniu od Klienta pisemnego żądania usunięcia danych z bazy sklepu, zostanie to bezzwłocznie uwzględnione i dane zostaną usunięte przez Administratora Sklepu.

Postanowienia końcowe

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

37. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

38. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby firmy Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

39. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Sklepem www.filoarte.pl telefonicznie: 663-336-475 lub pocztą e-mail: kontakt@filoarte.pl.

40. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.filoarte.pl i obowiązuje od dnia 11.11.2011 r.

Złożenie zamówienia w internetowym Sklepie www.filoarte.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Logowanie

Płatności

Płatności elektroniczne obsługuje:

Przelewy24

Sklep internetowy Shoper.pl